Christiana Erotokritou microsite LOGO 11 Christiana
QUESTION-white
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ερώτηση σχετικά με τις δυσμενείς διακρίσεις έναντι των αποφοίτων ΤΕΙ της Ελλάδας, όσον αφορά την αξιολόγηση των πτυχίων τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ)
24 Απριλίου 2018

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 

1. Ενώ τα πτυχία των αποφοίτων των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της Ελλάδας αξιολογούνται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), γιατί δεν προσφέρεται η δυνατότητα εκπροσώπησης των αποφοίτων των ιδρυμάτων αυτών εντός του συμβουλίου;

 

2. Η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προσφέρει υποτροφίες σε Κυπρίους μαθητές για φοίτηση στα ΤΕΙ. Γιατί τα πτυχία και/ή οι τίτλοι των αποφοίτων δεν τυγχάνουν σωστής αναγνώρισης από τις κρατικές υπηρεσίες και ποιο είναι το αρμόδιο τμήμα ή υπηρεσία για το συντονισμό των κινήσεων των κρατικών υπηρεσιών και/ή των θεσμών μεταξύ τους;

 

3. Γιατί το ΕΤΕΚ στην ιστοσελίδα του χαρακτηρίζει τους αποφοίτους των ΤΕΙ ως αποφοίτους ανώτερης εκπαίδευσης αντί ως αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης αφ’ ης στιγμής σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος τα ΤΕΙ με τα πανεπιστήμια είναι πλήρως εξομοιωμένα μεταξύ τους ως φορείς της ακαδημαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης;


Σημειώνεται ότι η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι ακαδημαϊκού προσανατολισμού και περιλαμβάνει τόσο τα ΤΕΙ, αλλά και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ). Ως προνοείται στις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος της Ελλάδος, δεν μπορεί να διαχωρίζεται η ανώτατη εκπαίδευση σε επαγγελματικού ή άλλου προσανατολισμού και ακαδημαϊκού προσανατολισμού. Όλη η ανώτατη εκπαίδευση είναι ακαδημαϊκού προσανατολισμού, όπως το έχει δηλώσει η Ελληνική Δημοκρατία στη Διαδικασία της Μπολόνια στην έκθεση του 2012-2015.

 

4. Ο κανονισμός ΚΔΠ 634/02 του ΚΥΣΑΤΣ προβλέπει ότι, περιπτώσει επανεξέτασης μιας περίπτωσης, το χρονικό περιθώριο ανταπόκρισης δεν πρέπει να ξεπερνά τους 3 μήνες. Γιατί παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διαδικασία επανεξέτασης μιας περίπτωσης εκ μέρους του συμβουλίου του ΚΥΣΑΤΣ και παραβιάζεται αυτή η πρόνοια; Ποιος ασκεί την εποπτεία για την τήρηση των κανονισμών του ΚΥΣΑΤΣ;

 

5. Οι απόφοιτοι των αγγλικών πανεπιστημίων (τριετής φοίτηση) γίνονται δεκτοί από τον ΕΤΕΚ για εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο, με την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (master) ή με την παρακολούθηση και εξέταση σε κάποια μαθήματα επιπλέον του πτυχίου τους, ενώ οι απόφοιτοι των ΤΕΙ (τετραετής φοίτηση), τα οποία είναι αναγνωρισμένα ως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι υποχρεωμένοι να αποκτήσουν νέο πτυχίο κατόπιν διετούς φοίτησης προς εξασφάλιση της εγγραφής τους;

 

Τα πτυχία των ΤΕΙ είναι τοποθετημένα στο 6ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, όπως ακριβώς είναι και τα τετραετή πτυχία των πανεπιστημίων της Κύπρου. Η κατοχή των πρώτων δεν επιτρέπει την απευθείας εγγραφή των κατόχων στο μητρώο του ΕΤΕΚ, ενώ με την κατοχή των δευτέρων θεωρείται δεδομένη η εν λόγω εγγραφή.

 

Οι τριετείς απόφοιτοι του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ), των οποίων τα πτυχία είναι τοποθετημένα στο 5ο επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ένα χρόνο μαθήματα σε πανεπιστήμιο της Κύπρου, ώστε να εξασφαλίσουν την “ισοτιμία και αντιστοιχία”. Οι τετραετείς απόφοιτοι των ΤΕΙ, των οποίων τα πτυχία είναι τοποθετημένα στο 6ο επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον δυο χρόνια μαθήματα σε πανεπιστήμιο της Κύπρου για τον ίδιο σκοπό.

 

Γιατί παρατηρούνται οι πιο πάνω διακρίσεις; Ποια είναι τα κριτήρια διαχωρισμού που εφαρμόζει το ΕΤΕΚ και το ΚΥΣΑΤΣ και ποια η βάση τους;

 

6. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δεν επιτρέπει στους αποφοίτους των ΤΕΙ να γίνουν καθηγητές ή εκπαιδευτικοί σε λύκεια ή τεχνικές σχολές, που είναι θέσεις κλίμακας Α8 και πάνω. Η ανώτερη επιτρεπόμενη μισθοδοτική κλίμακα γι’ αυτούς είναι η Α5-Α7. Πώς είναι δυνατό να καθορίζεται η μισθοδοτική κλίμακα και περαιτέρω η κλίμακα επαγγελματικής ανέλιξης πτυχιούχων βάσει των κριτηρίων που θέτει το ΕΤΕΚ και/ή το ΚΥΣΑΤΣ, αν αυτά τα κριτήρια υφίστανται;

 

Πραγματοποιείται κάποιος έλεγχος για τις ικανότητες των ανθρώπων που αδικούνται με αυτή την πρακτική που ακολουθείται, καθώς και των ανθρώπων που ευνοούνται, αυτών που το ΕΤΕΚ και/ή το ΚΥΣΑΤΣ επιτρέπουν την είσοδο σε θέσεις μισθοδοτικής κλίμακας Α8 και πάνω;»

Απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη
23 Αυγούστου 2018

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας διαβιβάζω τις ακόλουθες απαντητικές επιστολές του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), αντίστοιχα:

 

“Το Συμβούλιο έλαβε γνώση επιστολής σας με Αρ. Φακ.: 7.1.14.5/12 και ημερομηνία 11.5.2018, με την οποία διαβιβάζεται επιστολή της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 26.6.2018, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και επιθυμεί όπως σας πληροφορήσει τα ακόλουθα:

 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμων, το Συμβούλιο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού και απαρτίζεται από επτά μέλη ως ακολούθως:

 

(α) Έναν καθηγητή δημόσιου πανεπιστημίου της Κύπρου, ως Πρόεδρο.

 

(β) Έναν Ανώτερο Νομικό από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

 

(γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

 

(δ) Τέσσερις καθηγητές ή ομότιμους καθηγητές πανεπιστημίου, από τους οποίους ένας είναι καθηγητής ή ομότιμος καθηγητής δημόσιου πανεπιστημίου της Κύπρου και οι άλλοι τρεις είναι καθηγητές ή ομότιμοι καθηγητές πανεπιστημίων τριών άλλων χωρών, ο καθένας από τους οποίους σε πανεπιστήμιο διαφορετικής χώρας.

 

2. Σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Νόμου υπ’ αριθμόν 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) της Ελληνικής Δημοκρατίας, η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και β) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

Συνεπώς τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) Ελλάδας είναι ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά δεν ανήκουν στην κατηγορία των πανεπιστημίων. Τα πτυχία που απονέμουν είναι ‘τεχνολογικής εκπαίδευσης’ και είναι διαφορετικού προσανατολισμού από τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα πανεπιστήμια.

 

Επειδή στην Κύπρο δεν υπάρχει διάκριση στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης το Συμβούλιο, κατά την 97η Συνεδρία του (21 Σεπτεμβρίου 2009), αποφάσισε ότι οι τίτλοι σπουδών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) Ελλάδας μπορούν να αναγνωριστούν ως τίτλοι ισότιμοι προς Πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου.

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι εν λόγω τίτλοι σπουδών δεν μπορούν να τύχουν αναγνώρισης ως τίτλοι ισότιμοι και αντίστοιχοι προς Πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου, διότι τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα ΤΕΙ διαφοροποιούνται από τα προγράμματα που προσφέρουν τα πανεπιστήμια ως προς τη φυσιογνωμία τους, καθώς εκείνα των πανεπιστημίων έχουν ακαδημαϊκό προσανατολισμό ενώ εκείνα των ΤΕΙ έχουν επαγγελματικό προσανατολισμό.

 

Με βάση τα πιο πάνω, το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι τίτλοι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) Ελλάδας τυγχάνουν σωστής αναγνώρισης ακαδημαϊκά, από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.

 

3. Το Συμβούλιο προσπαθεί να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα και να ανταποκρίνεται στο χρονικό πλαίσιο που προνοεί η νομοθεσία, παρ’ όλο που αυτό δεν είναι εφικτό σε όλες τις περιπτώσεις. Το χρονικό πλαίσιο ανταπόκρισης του Συμβουλίου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η μορφή αναγνώρισης που επιθυμεί ο αιτητής/αιτήτρια, η έλλειψη των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών, η δέουσα έρευνα που πρέπει να διεξαχθεί κλπ. Οι προθεσμίες εντός των οποίων οφείλει να ανταποκριθεί το Συμβούλιο είναι ενδεικτικές, ωστόσο καταβάλλεται κάθε προσπάθεια τήρησής τους.

 

Εποπτεία για την τήρηση του Νόμου και των Κανονισμών του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., καθώς και για τη νομιμότητα των αποφάσεών του, ασκεί μόνο το Δικαστήριο.

 

4. Όσον αφορά τους απόφοιτους του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου, ο Κανονισμός 3.(3)(α) των περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Κανονισμών αναφέρει τα ακόλουθα:

 

‘Νοείται ότι διπλωματούχοι Ανώτερης Εκπαίδευσης, οι οποίοι φοίτησαν συμπληρωματικώς σε ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή σε εκπαιδευτικά αξιολογημένο-πιστοποιημένο κλάδο σπουδών τετραετούς διάρκειας και απέκτησαν πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, θεωρείται ότι πληρούν τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών για το ουσιώδες μέρος-ποσοστό των σπουδών, εφόσον έχουν ολοκληρώσει δυο τουλάχιστον εξάμηνα πλήρους φοίτησης στο ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο ή τριάντα τουλάχιστον πιστωτικές μονάδες, οι οποίες αποκτώνται στα πλαίσια ενός ακαδημαϊκού έτους.

 

Η πρόνοια αυτή ισχύει για διπλωματούχους ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικά αξιολογημένων-πιστοποιημένων κλάδων σπουδών τριετούς διάρκειας που έχουν εγγραφεί σε ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης ή σε εκπαιδευτικά αξιολογημένους-πιστοποιημένους κλάδους σπουδών τριετούς διάρκειας μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.’

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως παρατείνει την πιο πάνω ημερομηνία και όπως η ανωτέρω πρόνοια ισχύει για διπλωματούχους ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικά αξιολογημένων-πιστοποιημένων κλάδων σπουδών τριετούς διάρκειας που έχουν εγγραφεί σε ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης ή σε εκπαιδευτικά αξιολογημένους-πιστοποιημένους κλάδους σπουδών τριετούς διάρκειας μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2015.

 

Συνεπώς με βάση τα πιο πάνω, οι απόφοιτοι του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου για να αποκτήσουν τίτλο επιπέδου Πτυχίου, θα πρέπει να συμπληρώσουν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού δυο τουλάχιστον εξάμηνα πλήρους φοίτησης, ο οποίος μπορεί να τύχει αναγνώρισης ως τίτλος ‘ισότιμος’ προς Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου. Για την αναγνώριση ‘ισοτιμίας και αντιστοιχίας’ σε συγκεκριμένο κλάδο/ειδίκευση, η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά από το Συμβούλιο.

 

Οι τίτλοι σπουδών των ΤΕΙ αναγνωρίζονται ως τίτλοι ισότιμοι προς Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου, χωρίς να χρειάζεται η παρακολούθηση οποιωνδήποτε συμπληρωματικών μαθημάτων.

 

5. Η εργοδότηση των αποφοίτων των ΤΕΙ στα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και η τοποθέτησή τους σε μισθοδοτική κλίμακα δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ αλλά αποτελούν αρμοδιότητα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

 

Το ΚΥΣΑΤΣ είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από αναγνωρισμένα ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή από αξιολογημένα/πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών. Θέματα που αφορούν σε επαγγελματικά δικαιώματα δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις.”

 

“Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής σας ημερομηνίας 11.05.2018, με Αρ. Φακ.: 7.1.14.5/12, σας ενημερώνω τα ακόλουθα:

 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 7(1)(α) του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου 224/90-

 

‘Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου αν-

 

(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού…’

 

2. Με βάση το πιο πάνω άρθρο, για κάθε αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ, το Επιμελητήριο αφού εξετάσει συγκεκριμένο αίτημα, αποφασίζει για την αναγνώριση πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή άλλου ισοδύναμου προσόντος.

 

3. Το Τεχνικό Επιμελητήριο αποφασίζει την αναγνώριση συγκεκριμένου διπλώματος, αφού εξετάσει κατά πόσο το εν λόγω δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος στη χώρα που εκδίδεται και νοουμένου ότι ο αιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τον απαραίτητο κύκλο σπουδών στον κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης που αιτείται.

 

4. Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν είναι δυνατό να αναγνωριστεί για σκοπούς του Νόμου του ΕΤΕΚ εφόσον:

 

i. Έχει αποκτηθεί μετά από φοίτηση σε αναγνωρισμένο στη χώρα λειτουργίας του πανεπιστημιακό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης μετά από πλήρη φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών και στην περίπτωση που προηγείται μεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου επιπέδου τουλάχιστον δύο ετών σε πανεπιστημιακό επίπεδο,

 

ii. είναι αναγνωρισμένο για σκοπούς άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος από τη χώρα έκδοσής του,

 

iii. ο κάτοχος που κατά τη διάρκεια της φοίτησης για απόκτησή του, έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα βασικής μηχανικής, καθώς και επαρκή αριθμό μαθημάτων του βασικού κύκλου σπουδών του κλάδου που αιτείται εγγραφή.

 

5. Με βάση τα πιο πάνω, τα πτυχία που γίνονται δεκτά για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας, είναι εκείνα που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (TEE) για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος στον εν λόγω κλάδο.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως τα πτυχία που απονέμονται από τα ΤΕΙ δεν έχουν τύχει αναγνώρισης από το TEE ως ισοδύναμα αυτών που απονέμονται από τα Ελληνικά Πολυτεχνεία, μέχρι σήμερα δεν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Μελών οποιουδήποτε κλάδου του Τεχνικού Επιμελητηρίου, πρόσωπο το οποίο αιτήθηκε και κατείχε δίπλωμα ή πτυχίο των ΤΕΙ. Το εν λόγω προσόν δεν έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο πανεπιστημιακού διπλώματος για σκοπούς του Νόμου του ΕΤΕΚ.

 

Συναφώς σημειώνεται πως η αναγνώριση που διενεργεί το Επιμελητήριο βάσει της δικής του νομοθεσίας για σκοπούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ και άσκησης επαγγέλματος στη μηχανική επιστήμη δεν αφορά ούτε επηρεάζει τυχόν αναγνώριση που διενεργείται από άλλους κρατικούς φορείς για σκοπούς άλλης ειδικής νομοθεσίας.

 

6. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η εγγραφή στο ΕΤΕΚ κατόχων τίτλων σπουδών που απονέμονται από τα ΤΕΙ και άλλα συναφή ακαδημαϊκά ιδρύματα που δεν τυγχάνουν αναγνώρισης στη χώρα που αποκτήθηκαν για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος σε κλάδους της μηχανικής επιστήμης, το Επιμελητήριο έχει καθορίσει πως, οι κάτοχοι των εν λόγω τίτλων, θα πρέπει να αποκτήσουν τίτλους πανεπιστημιακού επιπέδου που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 πιο πάνω, συμπληρώνοντας τουλάχιστον δύο μαθήματα που ισοδυναμούν με τουλάχιστον 120 ECTS. Η ίδια πολιτική εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις αποφοίτων του ΑΤΙ χωρίς εξαίρεση. Ως εκ τούτου η αναφορά στην ερώτηση που έχει υποβληθεί για εγγραφή των αποφοίτων του ΑΤΙ στο ΕΤΕΚ μετά από φοίτηση 1 έτους μόνο σε πανεπιστήμιο, δεν ευσταθεί.

 

Οι αιτήσεις εγγραφής από άτομα που θα αποκτήσουν τέτοιους τίτλους νοείται ότι θα αξιολογηθούν ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο:

 

i. Έχουν αποκτηθεί μετά από ελάχιστη φοίτηση δύο χρόνων.

 

ii. Ικανοποιούν τα κριτήρια εγγραφής του ΕΤΕΚ που αφορούν το περιεχόμενο σπουδών.


Είναι συναφές να αναφερθεί πως, ειδικά για την περίπτωση των ΤΕΙ, η πιο πάνω ρύθμιση συγκρίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκά με την αντιμετώπιση της οποίας οι απόφοιτοι των ΤΕΙ τυγχάνουν στην Ελλάδα αφού από σχετική πληροφόρηση που έχει το ΕΤΕΚ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τα υπόλοιπα πολυτεχνεία δέχονται τους απόφοιτους των ΤΕΙ συνήθως στο δεύτερο ή στην καλύτερη περίπτωση στο τρίτο έτος σπουδών με αποτέλεσμα αυτοί να χρειάζονται επιπλέον τουλάχιστον τρία χρόνια για απόκτηση πτυχίου στη μηχανική. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πως, η πολιτική του ΕΤΕΚ για δυο τουλάχιστον επιπλέον χρόνια φοίτησης δεν μπορεί ποσώς να χαρακτηρίζεται ως άδικη. Τουναντίον, βάσει της πολιτικής αυτής, οι απόφοιτοι των ΤΕΙ δύνανται να εγγράφονται στο ΕΤΕΚ μετά από έξι έτη συνολικής φοίτησης την ώρα που οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πολυτεχνιών με τους οποίους και θα πρέπει να γίνεται η σύγκριση φοιτούν συνολικά για πέντε έτη.

 

7. Όσον αφορά τη δυνατότητα εγγραφής στο ΕΤΕΚ βάσει μεταπτυχιακού προσόντος διευκρινίζεται πως, μεταπτυχιακό δίπλωμα ή πτυχίο μπορεί να αναγνωριστεί για σκοπούς του Νόμου του ΕΤΕΚ όταν αυτό έχει αποκτηθεί μετά από διετή κύκλο σπουδών αναγνωρισμένης, για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος, σειράς μαθημάτων, είναι συμπλήρωμα άλλου συναφούς διπλώματος πανεπιστημιακού επιπέδου και νοουμένου ότι αυτό, ικανοποιεί το κριτήριο της αναγνώρισης στη χώρα που αποκτήθηκε για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματος.

 

8. Σημειώνεται ότι, τα πτυχία του Ηνωμένου Βασιλείου που γίνονται δεκτά για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ είναι εκείνα που αναγνωρίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Engineering Council, στον οικείο κλάδο, σε επίπεδο Chartered Engineer. Τα προσόντα αυτά αποκτώνται:

 

(α) Είτε με απόκτηση του τίτλου σπουδών ‘Master of Engineering (Μ.Eng.)’, στον οικείο κλάδο, κατόπιν φοίτησης διάρκειας τεσσάρων ετών.

 

(β) Είτε με απόκτηση τίτλου σπουδών ‘Bachelor of Engineering (Β.Eng.) Hons’ και κατάλληλο ‘Master of Science (M.Sc.)’, στον οικείο κλάδο, συνολικής διάρκειας σπουδών τεσσάρων ετών, για σκοπούς ικανοποίησης της απαίτησης για πρόσθετη εκπαίδευση ενός έτους (Matching Section/Further Learning1), για σκοπούς αναγνώρισης από το Engineering Council σε επίπεδο Chartered Engineer2.

 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, η αναφορά σε αποδοχή διπλωμάτων που απονέμονται μετά από τριετή φοίτηση στο ΗΒ για σκοπούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ δεν ευσταθεί. Περαιτέρω, επισημαίνεται, πως δεν θα πρέπει να συγχέεται το γεγονός πως στο ΗΒ καθώς και σε άλλες χώρες της EE (μεταξύ των οποίων και η Κύπρος) τα διπλώματα που τυγχάνουν πλήρους αναγνώρισης για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος στη μηχανική επιστήμη απονέμονται μετά από 4-ετή φοίτηση αφού κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην Ελλάδα όπου τα προγράμματα σπουδών στη μηχανική επιστήμη είναι 5-ετούς διάρκειας.

 

Ανεξάρτητα από τα όσα αναφέρονται πιο πάνω το Τεχνικό Επιμελητήριο εξετάζει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Μελών του, οποιουδήποτε προσώπου αφού αυτή υποβληθεί μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Η κάθε αίτηση εγγραφής εξετάζεται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει στον χρόνο υποβολής της. Η πιο πάνω πληροφόρηση σας παρέχεται καλόπιστα έχοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα και με κανέναν τρόπο δεν δεσμεύει το Επιμελητήριο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα κριτήρια και πλαίσιο για εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ στη διεύθυνση www.etek.org.cy.

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο παραμένει στη διάθεσή σας.”»

 

1 Διευκρινίζεται ότι το Matching Section γίνεται αποδεκτό νοουμένου ότι αποκτάται μετά την απόκτηση πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου το οποίο αποκτάται από πανεπιστημιακό ίδρυμα του Η.Β.

 

2 Διευκρινίζεται ότι χωρίς τη διενέργεια συμπληρωματικής εκπαίδευσης (Matching Section) δεν ικανοποιείται η απαίτηση που αναφέρεται στην Παράγραφο 4(ii) πιο πάνω.