Christiana Erotokritou microsite LOGO 11 Christiana
LAW icon-01
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ

45.

(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος).
(Αρ. Φακ. 23.02.060.133-2019).

Κατάθεση: 16.10.2019

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Στοιχημάτων Νόμου, ώστε από το συνολικό ποσοστό ύψους 1,5% που καταβάλλεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) στην κυπριακή ομοσπονδία που οργανώνει το ετήσιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και διατίθεται για σκοπούς ενίσχυσης των ποδοσφαιρικών ομάδων και των ακαδημιών τους, ποσοστό ύψους 0,3% να διατίθεται για σκοπούς ενίσχυσης του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑΣΠ).

Ο περί Στοιχημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019

46.

(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος).
(Αρ. Φακ. 23.02.062.128-2021).

 

Κατάθεση: 16.9.2021


Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Σκύλων Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα κατοχής σκύλων βοηθείας από τυφλούς, κωφούς, άτομα με σωματικές δυσκολίες, άτομα με σοβαρές χρόνιες ασθένειες ή άλλες νευρολογικές ή αναπτυξιακές διαταραχές και άτομα με νοητική αναπηρία ή ψυχικές ασθένειες, έτσι που τα εν λόγω άτομα να έχουν τη δυνατότητα να διακινούνται και να έχουν πρόσβαση σε χώρους, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε διάκριση.

Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.

47.

(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος). (Αρ. Φακ. 23.02.063.211-2022).

 

Κατάθεση: 02.12.2022


Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία να ξεκαθαρίζεται ότι ο όρος «Κέντρα Νεότητας» επιδέχεται μιας ενιαίας ερμηνείας και να αποκλείονται από τον όρο αυτό όλα τα σωματεία που χρησιμοποιούν τον θεσμό των Κέντρων Νεότητας ενώ εξυπηρετούν άλλους σκοπούς. Περαιτέρω, με την πρόταση νόμου σκοπείται να απαλλαγούν τα Κέντρα Νεότητας από οποιαδήποτε σύνδεση με τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο, να υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και όχι στο Υπουργείο Εσωτερικών ως ισχύει σήμερα και να καθοριστεί η δυνατότητα δημιουργίας συντονιστικού οργάνου των Κέντρων Νεότητας ως Ομοσπονδίας Κέντρων Νεότητας.

 

Ο Περί Κέντρων Νεότητας Νόμος Του 2022

42.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να καταστεί  υποχρεωτική η εισαγωγή και η υιοθέτηση κώδικα πρόληψης και αντιμετώπισης της παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία ώστε οι εργοδότες καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων ή οργανισμών να έχουν ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια τους για την καθοριστική καθοδήγηση των ιδίων και των εργαζομένων τους με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης και την εξάλειψη ανεπίτρεπτων συμπεριφορών που αφενός πλήττουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αφετέρου διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία της οποιασδήποτε επιχείρησης ή οργανισμού. Περαιτέρω, με την πρόταση προτείνεται η αύξηση των ποινών για σχετικά αδικήματα, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει προληπτικά και κατασταλτικά στην αντιμετώπιση τέτοιων συμπεριφορών.

Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

43.

Σκοπός του νόμου είναι η διευκόλυνση καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων υποκείμενων στον φόρο προσώπων, τα οποία έχουν πληγεί λόγω των επιπτώσεων της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης της πανδημίας COVID-19.

Παρέχεται η ευχέρεια στους πολίτες να ανταποκριθούν ευκολότερα στις φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν την 29η Φεβρουαρίου, την 31η Μαρτίου και την 30ή  Απριλίου του 2020, για τις οποίες είχε ανασταλεί η υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020.

 

Ειδικότερα, θα είναι δυνατή η καταβολή οφειλόμενου ΦΠΑ σε έξι ισόποσες δόσεις, καταβλητέες μέχρι τη 10η Νοεμβρίου του 2020 και μέχρι τη 10η Απριλίου 2021, σε χρονικό ορίζοντα έξι μηνών χωρίς την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης ύψους δέκα τοις εκατόν (10%), νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2020

44.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του άρθρου 51, το οποίο προνοεί για την  επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης από τον έφορο εταιρειών σε εταιρείες για παράλειψη υποβολής εντύπων και εγγράφων, από την 1η Απριλίου 2021 στις 01 Ιουνίου 2021.

O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.