Christiana Erotokritou microsite LOGO 11 Christiana
LAW icon-01
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ

31.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Γάμου Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις του που αφορούν τη δήλωση των προσώπων που προτίθενται να συνάψουν γάμο ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα στην τέλεση αυτού. Οι προτεινόμενες με την πρόταση νόμου ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε να παταχθεί, κατά το δυνατό, το φαινόμενο τέλεσης εικονικών γάμων.

Ο Περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

32.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να καταργηθεί η ισχύουσα ειδική διαδικασία αποξένωσης ειδικά καθορισμένων στην ισχύουσα νομοθεσία κρατικών τεμαχίων ακίνητης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, τα συγκεκριμένα τεμάχια κρατικής γης τα οποία αφορούσαν σε επένδυση κρατικής εταιρείας του Κατάρ, εντάσσονται πλέον στην υπόλοιπη ακίνητη ιδιοκτησία της ΚΔ, δυνάμενα να τύχουν αποξένωσης μόνο υπό όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κριτήρια τα οποία θα καθορίζονται με την έκδοση κανονισμών και αδιακρίτως για το σύνολο της κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας.

Ο Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός)   (Αρ.3) Νόμος 2019

33.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η ένταξη των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία, κατά τρόπο που να μην αντιβαίνει με οποιαδήποτε συνταγματική διάταξη.  Με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, δε δημιουργούνται νέες θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, αλλά οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία αποκτούν μέσω μετάταξής τους στη Δημόσια Υπηρεσία τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, όπως και το καθεστώς μονιμότητας του δημοσίου υπαλλήλου.

Ο περί Μετατάξεως Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός)   Νόμος του 2019

34.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Στοιχημάτων Νόμου, ώστε αφενός από το συνολικό ποσοστό ύψους 1,5% που καταβάλλεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού στην κυπριακή ομοσπονδία που οργανώνει το ετήσιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και διατίθεται για σκοπούς ενίσχυσης των ποδοσφαιρικών ομάδων και των ακαδημιών τους ποσοστό ύψους 0,1% να διατίθεται για σκοπούς ενίσχυσης του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑΣΠ) και αφετέρου από το συνολικό ποσοστό ύψους 1%  επί των καθαρών αποδοχών από στοίχημα που διατίθεται για σκοπούς ενίσχυσης των μηχανισμών και προγραμμάτων προστασίας των νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών ποσοστό ύψους 0,2% επίσης να διατίθεται για σκοπούς ενίσχυσης του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑΣΠ).

Ο Περί Στοιχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος Του 2019

35.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2020, Νόμος 30(Ι) του 2020, ώστε η ισχύουσα αναστολή κάθε διαδικασίας προς ανάκτηση κατοχής ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου να παραταθεί μέχρι και την 30 η Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου να μην εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή καμμιά απόφαση ή διάταγμα ανάκτησης κατοχής δυνάμει τέτοιας διαδικασίας. Οι συνεπαγόμενες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους επιπτώσεις από τη λήψη των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας εξακολουθούν να υφίστανται, κρίνεται αναγκαία η παράταση της πιο πάνω αναφερόμενης αρχικής περιόδου αναστολής, έτσι ώστε να δοθεί στους ενοικιαστές ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να αποκτήσουν την οικονομική δυνατότητα που θα τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται στις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

36. 

Σκοπός του νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία ο διαδικτυακά διαδιδόμενος σεξισμός κατά των γυναικών να είναι ιδιώνυμο αδίκημα. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση σκοπείται η καταπολέμηση του διαδικτυακά διαδιδόμενου σεξισμού ως ειδικής έκφανσης της σεξιστικής ρητορικής μίσους, μέσω του Ποινικού δικαίου, στοχεύοντας στην καταπολέμηση των σεξιστικών προτύπων και στην αποτελεσματική προστασία των γυναικών στόχων από τον ολοένα και αυξανόμενο σεξισμό μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Νόμος που προνοεί για την Καταπολέμηση του Διαδικτυακά Διαδιδόμενου Σεξισμού κατά των Γυναικών Μέσω του Ποινικού Δικαίου Περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020

37. 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι στο πλαίσιο της κρίσης που διέρχεται σήμερα η Κύπρος λόγω της πανδημίας Covid-19, είναι η διευκόλυνση των οφειλετών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση που αφορά τις ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, δίδεται η ευχέρεια σε υπερήμερους οφειλέτες κατά παρέκκλιση,  να έχουν το δικαίωμα αποπληρωμής των οφειλών τους σε περίπτωση μη καταβολής σωρευτικά δέκα δόσεων αντί πέντε δόσεων, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Νόμος Που Τροποποιεί Τους Περί Της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμους Του 2017 Έως 2020

38. 

 Σκοπός του νόμου είναι η εισαγωγή  νέας εξαίρεσης  στο άρθρο 5 του βασικού νόμου, ώστε να προβλέπεται η μη καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών και στην περίπτωση που μεταβιβάζεται ακίνητης ιδιοκτησίας από νομικό πρόσωπο προς μετόχους που αποτελούν μέλη της ίδιας οικογένειας.

Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021